Do naszego przedszkola w sposób naturalny, poza dziećmi zdrowymi, trafiają dzieci, które potrzebują specjalnej troski i szczególnego wsparcia ze strony nauczycieli i terapeutów. Są to dzieci, które odbywając badanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej otrzymały z niej Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju bądź Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Diagnoza przeprowadzona przez Poradnię jest wynikiem starań ze strony rodziców, ale też niejednokrotnie naszym porozumieniem z nimi, które poprzedzone jest wnikliwą obserwacją dziecka w przedszkolu.

Przyjmując do przedszkola dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi tworzymy im możliwość wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalno–społecznego i psycho–ruchowego. Włączamy je w grupy zróżnicowane wiekowo, w których obok nauczyciela wychowania przedszkolnego opiekę sprawuje specjalista tj: pedagog, terapeuta dziecka autystycznego bądź psycholog wspierający dzieci niepełnosprawne.

Specjaliści, do których należą logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wykwalifikowany do prowadzenia terapii ręki oraz treningów słuchowych metodą Johansena i Neuroflow, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta dziecka autystycznego, specjalista terapii behawioralnej, oligofrenopedagog, kynoterapeuta i hipoterapeuta – diagnozują, oddziaływują na dzieci terapeutycznie realizując z nimi systematyczną terapię oraz udzielając konsultacji dla rodziców dot. rozwoju ich dzieci.

Dotychczas „Tom Bombadil“ przyjął pod swój dach dzieci z niedosłuchem i niesłyszące, niedowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z zespołem Downa, z zespołem Aspergera, dzieci autystyczne, dzieci z dystrofią mięśniową i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a także dzieci z różnymi zaburzeniami metabolicznymi.

Wobec wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, w tym w szczególności wobec dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci prezentują postawę podmiotowego traktowania, która wyraża się w szacunku do nich jako osób, w akceptacji ich trudności i ograniczeń oraz w życzliwym wsparciu w realizacji ich potrzeb.

Dla dzieci z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego nasz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka tworzy cyklicznie Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne oraz Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania, na bazie których dopasowuje ofertę terapeutyczną przedszkola do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Nadzór nad Zespołem obejmuje mgr Joanna Pustuła – dyrektor, pedagog, terapeuta dziecka autystycznego, a jego działania koordynuje mgr Agata Łukasik – psycholog, koordynator do spraw dzieci niepełnosprawnych, terapeuta dziecka autystycznego, uczestnik kursu nauki Systemu Językowo – Migowego na poziomie KSS I.

 

Przedszkole we współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami oferuje poniższe formy oddziaływań terapeutycznych:

  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

– mgr Paulina Andysz – Pani Paulina jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz logopedą. Jest absolwentką kursów doszkalających dla logopedów m.in. w zakresie anatomicznych i fizjologicznych podstaw rozwoju mowy, badań słuchu w logopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, terapii dziecka z wadą słuchu i zaburzeniami mowy, tj z mową bezdźwięczną, rotacyzmem, sygmatyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, w zakresie komunikacji alternatywnej, logorytmiki, a także komunikacji językowej dziecka autystycznego.

– mgr Joanna Broniecka – Fabińska – Pani Joanna jest oligofrenopedagogiem, logopedą, ukończyła studia podyplomowe w zakresie emisji głosu i logopedii medialnej

– mgr Aleksandra Wojciechowska – Pani Aleksandra jest oligofrenopedagogiem, logopedą, certyfikowanym diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej, nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

  • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

– mgr Lucyna Krajewska -Pani Lucyna ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Socjalna, Letnią Szkołę Glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kursu Terapii Ręki. Posiada certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego Johansen IAS oraz kursu w zakresie aktywnego treningu słuchowego Neuroflow. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia Io  w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej, certyfikat ukończenia kursu Integracji Sensorycznej IIo wg J.Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”.

  • TERAPIA RĘKI

– mgr Lucyna Krajewska – Pani Lucyna jest terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem, terapeutą metod w zakresie treningu słuchowego (Johansen, Neuroflow), integracji sensorycznej i terapii ręki.

  • TERAPIA REHABILITACYJNA

– mgr Radosław Kwiatkowski – Pan Radek ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika zdobywając tytuł licencjata na kierunku Fizjoterapeuta. Następnie na Akademii Wychowania Fizycznego poszerzył swoje kwalifikacje zdobywając tytuł magistra na kierunku Fizjoterapia. Abselwent kursów dotyczących interdyscyplinarnego leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozwoju noworodków, dotyczących zastosowania kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchu oraz u dzieci przedwcześnie urodzonych, dotyczących analizy motoryki spontanicznej w kontekście wczesnego wykrywania autyzmu.

  • TERAPIA BEHAWIORALNA

– mgr Eliza Marks-Koszarska – Pani Eliza jest psychologiem, terapeutą behawioralnym, absolwentką kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, dotyczącego diagnozy dzieci pod kątem autyzmu i zaburzeń pokrewnych, rozwijania komunikacji werbalnej u tej grupy dzieci, na temat tzw wysokofunkcjonujących dzieci autystycznych i ze stwierdzonym Zespołem Aspergera oraz kursu na temat nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.

  • TERAPIA BIOFEEDBACK

– mgr Dorota Lisiak –Pani Dorota jest doświadczonym pedagogiem, posiada zaświadczenia ukończenia teoretycznych i praktycznych kursów zakresu Terapii EEG Biofeedback w stopniu I oraz II. Kurs był prowadzony przez Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON.

  • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

– mgr Małgorzata Nowak –Pani Małgorzata posiada tytuł mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Oligofrenopedagogiki.

  • KYNOTERAPIA

– mgr Małgorzata Nowak – Pani Małgorzata jest oligofrenopedagogiem. Odbyła także kurs kształcący w obrębie zawodu Kynoterapeuta w Niepublicznym Ośrodku Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy. Pracuje z psem Milka (czekoladowy labrador, ur. 2012r.), który przeszedł testy predyspozycji do pracy terapeutycznej w wynikiem doskonałym w Stowarzyszeniu Terapeutycznym „Zawsze Razem”.

  • HIPOTERAPIA

– mgr Natalia Kalinowska – Pani Natalia jest instruktorem rekreacji konnej o specjalności jazda konna i specjalności hipoterapia, a także instruktorem sportu jazdy konnej

 

Zajęcia, które proponujemy dzieciom prowadzone są zgodnie z Podstawą Programową, w oparciu o Program Autorski „W przyjaźni ze sobą i ze światem” i o Koncepcję Pracy Przedszkola, które stworzyła Joanna Pustuła – Dyrektor placówki.

Dbając o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka otaczamy je uważną i troskliwą opieką, a komunikujemy się z ich potrzebami metodą Adel Faber i Elaine Mazlish.

Na co dzień pielęgnujemy zmysły pracując w materiale naturalnym zarówno w przedszkolu jak i na zewnątrz, poznajemy świat wielozmysłowo: wąchając, dotykając, smakując, nasłuchując i doświadczając.

Naturalną terapię wspierają swoimi działaniami specjaliści proponując: terapię logopedyczną, sensoryczną, słuchową (metodą Johansena i Neuroflow), rehabilitacyjną, terapię ręki i biofeedback, kynoterapię i hipoterapię.

W nabywaniu kompetencji edukacyjnych przygotowujących do szkoły wspomaga oligofrenopedagog proponując zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Rodzicom, którzy są dla nas najważniejszymi partnerami w prowadzeniu dzieci proponujemy wsparcie specjalistów. Dajemy im możliwość uczestniczenia w warsztatach, wykładach oraz konsultacjach, których na życzenie rodzica udziela pedagog i psycholog. Poza codziennymi rozmowami o dziecku z nauczycielem prowadzącym je, poza konsultacjami ze specjalistami, 2 razy do roku rodzice uczestniczą w spotkaniach z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w trosce o prawidłowe funkcjonowanie dzieci podjął z Instytutem Mikroekologii z Poznania współpracę, której głównym celem jest wspieranie stanu zdrowia dzieci. W ramach programu dokonuje się badania na występowanie antygenów pokarmowych, a następnie we współpracy z rodzicami eliminuje się je z diety dziecka, zgodnie z zaleceniami Instytutu. Równorzędnie dba się o prawidłową mikroflorę jelit, co możliwe jest dzięki zastosowaniu terapii probiotykami.